Regulamin serwisu


1. Definicje
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Serwis -zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez IMONDA Studio Ltd i/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystania z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym sklepynawyspach.co.uk.

Użytkownik -oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient - oznacza każdą osobę - fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług Sklepy Na Wyspach, umieszcza w serwisie dane adresowe oraz treści o charakterze informacyjnym.
Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez
wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.
2.2. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Sklepy Na Wyspach lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
2.3.Użytkownicy Serwisu, korzystając z linka „Zaloguj”, mogą dokonać logowania do Panelu
Klienta dostępnym pod adresem www.sklepynawyspach.co.uk/twoje-konto/ co zapewni im dostęp do swoich sklepów oraz możliwości ich rozbudowy.
Rejestracja konta klienta, wymaga wypełnienia formularza zawierającego dane adresowe placówki, dane Użytkownika oraz wskazania wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.
2.4.Sklepy Na Wyspach zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania,
na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Sklepy Na Wyspach i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
2.5.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana lub w inny sposób udostępniona Użytkownikowi).

3. Warunki techniczne świadczenia usług
3.1.W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:
i. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 9.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla
w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta http://www.mozilla.org/products/firefox/

4. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
4.1.Skley Na Wyspach zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
4.2.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
4.3.Sklepy Na Wyspach nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie
odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Sklepy Na Wyspach ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.
4.4.Sklepy Na Wyspach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
4.5.Sklepy Na Wyspach nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisu Sklepy Na Wyspach, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach serwisu.
4.6.Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
4.7. Sklepy Na Wyspach nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prawa w?asno?ci intelektualnej
5.1.Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Sklepy Na Wyspach. Użytkownicy mają dostęp do danych
zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług
wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Sklepy Na Wyspach lub podmioty działające na
jego zlecenie.
5.2.Sklepy Na Wyspach niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem
autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
5.3.Sklepy Na Wyspach niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe
Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela Sklepy Na Wyspach nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Sklepy Na Wyspach oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Sklepy Na Wyspach związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
5.4.Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
i. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
ii. wyświetlenie treści na ekranie monitora.
Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sklepy Na Wyspach lub innego uprawnionego podmiotu.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi
postanowieniami.
5.5.Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a Sklepy Na Wyspach przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

6. Ochrona prywatności
6.1.Sklepy Na Wyspach uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę
prywatności Użytkowników.
6.2.Sklepy Na Wyspach zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być
uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
6.3.W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą
dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
6.4.W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi,
Sklepy Na Wyspach dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane
z poszanowaniem prywatności Użytkowników. Sklepy Na Wyspach będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie
w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).
6.5.Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia Sklepy Na Wyspach do przekazania zgromadzonych
danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie 8.2 powyżej, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/reklamodawcom Sklepy Na Wyspach.
6.6.Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i podjęcie odpowiednich działań przez Sklepy Na Wyspach.

7. Postanowienia końcowe.
7.1.Sklepy Na Wyspach ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu
7.2.Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.sklepynawyspach.co.uk

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2013